Menu Luk

Temagrupper

På den konstituerende workshop blev komitéens tilhørende temagrupper dannet, og deres overskrifter blev defineret. Temagrupperne kan løbende opdateres og justeres af komitéen.

Temagrupper kan gå på tværs af havområder, kan inddrage central nordisk kapacitet og har til formål at diskutere relevansen og kvalificere udfordringerne (Decade Challenges) i en grønlandsk, færøsk, dansk og/eller regional kontekst, herunder pege på mulige konkrete nye aktiviteter. Grupperne kan vælge at arbejde geografisk eller nationalt fokuseret. Etablering af temagrupper tager afset i men er ikke begrænset af en række sessions planlagt for den konstituerende workshop.

Tilmelding til temagruppe

Temagruppe-tilmeld
Navn
Navn
Fornavn
Efternavn

TG1: Samskabelse og synergier

Samskabelse og synergier

Hvis vi skal skabe en varig forandring og beskyttelse af havets økosystemer, kræver det at naturen sameksisterer på lige fod med mennesket. Men denne relation er under stærkt pres. Forandringsprocessen kan optimeres, ved at sætte fælles mål, der ligestiller naturen og mennesket. Denne temagruppe arbejder med holistisk forvaltning, hvor viden og holdninger fra alle aktører der har berøring med havet inddrages i havforvaltningen. Gruppen søger også at skabe synergier mellem initiativer, partnerskaber og projekter på internationalt, EU, nationalt og lokalt niveau.

Tiårets målsætninger

A healthy and resilient ocean, An accessible ocean, An inspiring and engaging ocean.

Tiårets udfordringer

2: Protect and restore ecosystems and biodiversity
4: Develop a sustainable and equitable ocean economy
9: Skills, knowledge and technology for all
10: Change humanity’s relationship with the ocean

Forperson: Cecilie Petersen, SDU
Næstforperson: Karl Michael Sloth
privatperson

Deltagere: DN, KU, Urban Agenda, Miljøstyrelsen, SDU, DTU Aqua, AAU, DMI, Granskingarráđiđ, Sjókovin.

TG2: Ocean Literacy

Ocean Literacy

Ocean Literacy handler om forståelsen af ’havets indflydelse på os og vores indflydelse på havet’. Uden for fagmiljøer er der en begrænset viden om havet, dets centrale betydning for globale økosystemer samt havmiljøets omfattende menneskeskabte problemer. Ocean Literacy fokuserer på at øge folks viden om havet, styrke opmærksomhed og engagement samt øge handle-muligheder, der forbedrer og genopretter havmiljøet. Målgrupperne er bl.a. de formelle læringsmiljøer, politik, erhvervsliv samt befolkning og lokalsamfund. IOC-UNESCO og EU Mission Ocean ser øget Ocean Literacy som et vigtigt redskab til at opnå målene om bæredygtig udvikling af vores marine erhverv og natur.

Tiårets målsætninger

An inspiring and engaging ocean
An accessible ocean
A healthy and resilient ocean

Tiårets udfordringer

9. Skills, knowledge and technology for all
10. Change humanity’s relationship with the ocean

1. Understand and beat plastic pollution
2. Protect and restore ecosystems and biodiversity
4. Develop a sustainable and equitable ocean economy

Forperson: Berit Charlotte Kaae, KU
Næstforperson: Christian Riisager-Simonsen
DTU-Aqua

Deltagere: KU, DTU Aqua, DN havgruppe, DN Møn, Miljøstyrelsen, SDU, Færøernes Forskningsråd, Arctic Hub, Nuuk, Grønlands Naturinstitut, Professionshøjskolen Absalon, Sjókovin Blue Resource.

TG3: Data, monitering og ny infrastruktur

Data, monitering og ny infrastruktur

Temagruppen har til formål at skabe overblik og samarbejde omkring havets data, således at de er tilgængelige for alle interessenter.

Intentionen er dels at formidle og skabe overblik over eksisterende dataplatforme, dels at identificere og adressere datasammenhænge og mangler i farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne.

Gruppen sigter på at identificere og vurdere mangler i datadækning og kvalitet inden for områder som havbundskortlægning, oceanografiske forhold og økosystemdynamik i disse regioner.

Tiårets målsætninger

Et tilgængeligt hav med åben og lige adgang til data, information, teknologi og innovation.

Tiårets udfordringer

 1. Expand the Global Ocean Observing System
 2. Create a digital representation of the ocean
 3. Skills, knowledge and technology for all
Forperson: Karen Edelvang, NIRAS
Næstforperson: Karin Margretha H. Larsen
Havstovan

Deltagere: DTU, Havstovan

TG4: Energiinfrastruktur, herunder naturhensyn
Forperson: Liselotte Hohwy Stockholm
Tænketanken Hav
Næstforperson: Christian Riisager-Simonsen
DTU-Aqua
TG5: Forudsigelse og forvaltningsscenarier for kystnære marine systemer

Forudsigelse og forvaltningsscenarier for kystnære marine systemer

Formålet er at udvikle en kapacitet indenfor en ’Digital Tvilling af Havet’ (DTH) der dækker Danmark, Færøerne og Grønland. Den hybride modelplatform vil gøre kollektiv brug af modeller og observationer for at opnå en mere effektiv anvendelse på forskellige tidslige og rumlige skalaer (f.eks. stormflodsvarsel, forudsigelse (fx klimaændringer), vurdering af vigtige begivenheder, og forvaltningsscenarier (fx. udbygning af havvind, tilpasning til klimaændringer). Platformen vil være on-demand, flytbar og interaktiv med modeldata integreret for kystnære marine fysiske, biogeokemiske og biologiske systemer.

Tiårets målsætninger

Målsætningen er en digital version af havet med fokus på de danske, færøske og grønlandske farvande, som vil hjælpe politikere, forvaltere og den maritime industri til at få bedre beslutningsværktøjer til forudsigelse af havet (fra dage over årstider til år) og dens samfundsmæssige påvirkning.

Tiårets udfordringer

 • Challenge 5: Unlock ocean-based solutions to climate change;
 • Challenge 6: Increase community resilience to ocean hazards;
 • Challenge 7: Expand the Global Ocean Observing System;
 • Challenge 8: Create a digital representation of the ocean
Forperson: Marie Maar, AU
Næstforperson: Jun She
DMI

Deltagere: AU, DMI, DTU, GeoMETOC, GEUS, GST, Havstotan, DHI, KU, KDI (TBC).

TG6: Kystnære naturgenopretning og økosystemtjenester

Kystnær naturgenopretning og erstatning/you natur virkemidler samt økosystemtjenester

Tiårets målsætninger

 1. A clean ocean.
 2. A healthy and resilient ocean.
 3. A predicted ocean
 4. An inspiring and engaging ocean.

Tiårets udfordringer

 1. Understand and beat marine pollution.
 2. Protect and restore ecosystems and biodiversity
 3. Unlock ocean-based. solutions to climate change.
Forperson: Paula Canal-Vergés, SDU
Næstforperson: Søren Laurentius Nielsen
Tænketanken Hav

Deltagere: AU, DTU Aqua. Aalborg Universitet, DHI, DN, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, MST, SDU og Tænketanken Hav

TG7: Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Temagruppen har fokus på, at fiskeri og akvakultur skal foregå bæredygtigt, det være sig i forhold til det miljø, hvori aktiviteten foregår, såvel som i forhold til sociale og økonomiske forhold.

Fiskeri og akvakultur leverer vigtige proteiner, men fiskeri og akvakultur udgør også presfaktorer på havets miljø. På kysten spiller fiskeri og akvakultur endvidere en vigtig rolle – ikke kun direkte og indirekte som bidrag til beskæftigelsen, men også i forhold til levende kystsamfund og kulturhistorie.

Fremtidens aktive fiskeri og akvakultur må være bæredygtig med både miljø- og samfundshensyn for øje.

Tiårets målsætninger

Temagruppen har identificeret nedenstående tre målsætninger som de mest centrale ift. bæredygtigt fiskeri og akvakultur fra havet:

 • A productive ocean
 • A healthy and resilient ocean
 • A clean ocean

Tiårets udfordringer

Temagruppen har identificeret nedenstående tre udfordringer som de mest centrale ift. Bæredygtigt fiskeri og akvakultur:

 • Challenge 3: Sustainably feed the global population.
 • Challenge 2: Protect and restore ecosystems and biodiversity.
 • Challenge 4: Develop a sustainable and equitable ocean economy.
Forperson: Anja Gadgård Boye, DTU Aqua
Næstforperson: Helle Christensen, MSC

Deltagere: Dansk Offshore, AAU, Sjókovin, Tænketanken Hav, DN, AU, GRNU, DTU Aqua, MSC, Danmarks Fiskeriforening, Dansk Akvakultur, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Fiskeaaling, DMI 

TG8: Et forudsigeligt hav, Nordatlanten og Arktis

Et forudsigeligt hav, Nordatlanten og Arktis

De Arktiske og Nordatlantiske have er vigtige for det globale klimasystem og produktionen af marine ressourcer. Dybvandsdannelse i grønlandske farvande samt stærke varme og kolde havstrømme forbi Færøerne, som forbinder Arktis med Nordatlanten, medfører at disse havområder er mere forudsigeligt end de fleste andre dele af verdenshavene. Men vi behøver mere viden om forholdene i Nordatlanten og Arktis, som de var i fortiden, er i nutiden, for at forudsige hvordan de vil blive i fremtiden.

Tiårets målsætninger

Målsætning 2: Et sundt og modstandsdygtigt hav hvor man forstår marine økosystemer, tager vare om dem og forvalter dem

Målsætning 3: Et produktivt ocean der understøtter en bæredygtig fødevareforsyning og en bæredygtig blå økonomi

Målsætning 4: Et forudsigeligt ocean som samfundet forstår og som samfundet kan reagere på under ændrede vilkår

Tiårets udfordringer

Challenge 2: Protect and restore ecosystems and biodiversity

Challenge 4: Develop a sustainable and equitable ocean economy.

Challenge 7: Expand the Global Ocean Observing System.

Challenge 8: Create a digital representation of the ocean.

Forperson: Hjalmár Hátun, Havstovan
Næstforperson: Mie Winding, Grønlands Naturinstitut

Deltagere: Havstovan, Grønlands Naturinstitut.

TG9: Biologisk diversitet

Biological diversity

TG9 is dedicated to Biodiversity in its broadest sense, including the population-, species-, and ecosystem-level diversity of ocean life from microbes to large mammals. The theme group aims to contribute to a better understanding of past, present and future genetic, morphological and functional diversity with a view to achieve ecosystem-wide insights and with special attention to emerging tools in biodiversity monitoring such as DNA.

Tiårets målsætninger

A healthy and resilient ocean; A productive ocean; A predicted ocean; An inspiring and engaging ocean.

Tiårets udfordringer

 • Challenge 2 – protect and restore ecosystems and biodiversity.
 • Challenge 7 – expanding the global ocean observing system.
 • Challenge 10 – change humanity’s relationship with the ocean.
Forperson: Morten Tange Olsen, KU
Næstforperson: Anni Djurhuus
Færøernes Universitet

Deltagere: KU, Færøernes Universitet, DHI, GEUS, Grønlands Naturinstitut og Havstovan.

Kontaktoplysninger for deltagerne i temagrupperne kan forfindes her, for dem med adgang – ellers kontakt komitéens sekrateriat.